Ponuka mojich služieb

 

Poistenie motorových vozidiel

Havarijné poistenie
Havarijné poistenie predstavuje komplexnú ochranu Vášho vozidla a to predovšetkým voči nebezpečenstvám: havárie, živelnej udalosti, krádeže a vandalizmu. Havarijné poistenie patrí do kategórie komerčných poistení, ale v prípade nehody si každý z nás uvedomí jeho potrebu a v dnešnej dobe je to takmer nutnosť. V prípade nehody, čiže poistnej udalosti Vám poisťovňa nahradí opravu Vášho vozidla v plnej výške po odpočítaní zmluvne dohodnutej spoluúčasti. Pravdepodobnosť zavinenej nehody môže síce každý vodič znížiť, krádeži alebo živelnej katastrofe sa však zabrániť nedá. Komerčné poisťovne v súčasnej dobe ponúkajú tzv. allriskové krytie v havarijnom poistení, čiže Vám ponúknu poistku na Vaše vozidlo v maximálnom rozsahu avšak sa často stretávame s rozdielmi vo výške ceny poistenia. Denne sledujem poistný trh a jeho ponuky, na základe čoho Vám viem v danom okamihu ponúknuť najoptimálnejší výber pre zabezpečenie poistného krytia Vášho resp. Vašich vozidiel.

Povinné zmluvné poistenie
Každé motorové vozidlo musí byť zo zákona povinne zmluvne poistené pre prípad škody spôsobenej jeho prevádzkou tretím osobám. Z poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia za Vás poisťovňa nahrádza škody Vami spôsobené a to: na zdraví, živote, majetku a ušlom zisku. Povinnosť poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je zakotvená v zákone č.381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je povinný uzavrieť každý držiteľ vozidla. 

GAP
predstavuje poistenie finančnej straty v prípade krádeže alebo totálnej škody motorového vozidla. Poistenie Vám počas svojej platnosti garantuje preplatenie rozdielu medzi plnením poisťovne z havarijného poistenia a Vami vynaložených prostriedkov v čase kúpy Vášho motorového vozidla. 

Doplnkové poistenia:

poistenie čelného skla

poistenie batožiny

poistenie rozdielu medzi nadobúdacou a všeobecnou hodnotou vozidla (GAP)

poistenie právnej ochrany

poistenie úrazu prepravovaných osôb

Všetky ponúkané produkty je možné dojedať ako individuálne aj flotilové poistenie. Pri flotilovom poistení zabezpečujem komplexný manažment flotily:

dopoisťovanie a odpoisťovanie vozidiel

sledovanie škodového priebehu

sledovanie výhodnosti poistenia v priebehu jednotlivých poistných období

riešenie poistných udalostí

Poistenie fyzických osôb

Pri starostlivosti o Váš súkromný majetok a Vaše zdravie zabezpečujem poistné krytie šité pre Vás na mieru, samozrejme za čo najvýhodnejších podmienok a v súlade s najnovšími trendmi poistného trhu. Do tejto kategórie patria nasledovné poistné produkty:

poistenie nehnuteľností a to: rodinné domy, byty, chaty, chalupy, garáže, ...

poistenie domácnosti, vrátane poistenia rekreačnej domácnosti

poistenie nehnuteľností vo výstavbe

poistenie bytových domov

cestovné poistenie

poistenie zodpovednosti zamestnanca za škody spôsobené zamestnávateľovi

poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody

Poistenie podnikateľov a priemyslu

Pri poistení priemyselných a podnikateľských rizík Vám zabezpečím adekvátny rozsah poistného krytia vzhľadom na potreby Vašej spoločnosti za najvýhodnejších podmienok. Do tejto kategórie poistnej ochrany zaraďujem predovšetkým nasledovné produkty:

Majetkové poistenia:

poistenie nehnuteľností, hnuteľného majetku, zásob, tovaru, atď,

poistenie prerušenia prevádzky,

poistenie strojov a elektroniky,

poistenie prepravy,

stavebno-montážne poistenie,

individuálne ako aj flotilové poistenie motorových vozidiel (PZP, Havarijné poistenie, GAP, …)

poistenie rizík spojených s prevádzkou lietadiel a lodí,

Zodpovednostné poistenia:

poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

poistenie profesnej zodpovednosti za škodu

poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

poistenie zodpovednosti štatutárov (D&O),

poistenie zodpovednosti zamestnancov za škody spôsobené zamestnávateľovi,

Ostatné poistenia:

skupinové úrazové, životné a dôchodkové poistenie,

poľnohospodárske poistenie (plodiny, zvieratá)

poistenie pohľadávok,

poistenie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí

Likvidácia poistných udalostí

Mojim klientom poskytujem komplexný servis v oblasti likvidácie poistných udalostí, pri ktorom staviam najmä na svojich skúsenostiach, ktoré sa podieľajú na likvidácií poistných udalostí spôsobených škodami z celého spektra poistiteľných nebezpečenstiev (živelné nebezpečenstvá, zodpovednostné škody, škody na motorových vozidlách, …) 
V nadväznosti na tieto skúsenosti som schopná maximálne zefektívniť proces likvidácie poistných udalostí tak, aby klient nebol ukrátený na svojich právach a mal s vybavovaním škôd čo najmenej starostí. 

Pri likvidácií poistných udalostí zabezpečujem najmä tieto činnosti:

poskytovanie pomoci pri vyplňovaní hlásenia pre poisťovňu,

zabezpečenie obhliadky,

zabezpečenie dokumentov potrebných k likvidácií,

dohľad nad správnym spôsobom a hladkým priebehom výplaty poistného plnenia,

evidencia poistných udalostí,

archivácia dokumentov o poistných udalostiach,

 

vypracovanie škodového priebehu

TOP